Klantenservice

DVRCAMERA.NL maken deel uit van Cerme ICT BV

Contact:

Cerme ICT b.v.
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk (ZH) 

Tel: +31 70 762 00 80
Mail: [email protected]

Retourneringsbeleid

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Cerme ICT heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Cerme ICT. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Cerme ICT er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij Cerme ICT slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijk dienstverlener van toepassing zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

audio- en video-opnamen en software waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Retouren kunnen verstuurd worden naar,

Cerme ICT b.v.
Veraartlaan 8
2288 GM Rijswijk (ZH)